ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі університету здійснювалась в 20 галузях наук за 168 науковими спеціальностями (що складає 38% від загальної кількості наукових спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні).

Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюються захисти дисертацій у спеціалізованих вчених радах Київського національного університету імені Тараса Шевченка та вищих навчальних закладах, наукових установах України (порівняльний аналіз)

 

Галузь науки,

назва наукової спеціальності,

паспорти спеціальностей

Шифр

наукової

спеціальності

Наявність в університеті спеціалізованих вчених рад для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук

Фізико-математичні науки

01.00.00

 

Математичний аналіз

01.01.01

 

Диференціальні рівняння

01.01.02

 Д 26.001.37

Математична фізика

01.01.03

 

Геометрія та топологія

01.01.04

 

Теорія ймовірностей і математична статистика

01.01.05

 Д 26.001.37

Алгебра та теорія чисел

01.01.06

 Д 26.001.18

Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика

01.01.08

 Д 26.001.18

Теоретична механіка

01.02.01

 

Механіка деформівного твердого тіла

01.02.04

 К 26.001.21

Механіка рідини, газу та плазми

01.02.05

 К 26.001.21

Астрометрія і небесна механіка

01.03.01

 

Астрофізика, радіоастрономія

01.03.02

 Д 26.001.47

Геліофізика і фізика Сонячної системи

01.03.03

 Д 26.001.47

Теоретична фізика

01.04.02

 Д 26.001.08

Радіофізика

01.04.03

 Д 26.001.31

Фізична електроніка

01.04.04

 

Оптика, лазерна фізика

01.04.05

 Д 26.001.23

Фізика твердого тіла

01.04.07

 Д 26.001.23

Фізика плазми

01.04.08

 Д 26.001.31

Фізика напівпровідників і діелектриків

01.04.10

 Д 26.001.31

Магнетизм

01.04.11

 

Фізика металів

01.04.13

 Д 26.001.23

Теплофізика та молекулярна фізика

01.04.14

 Д 26.001.08

Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

01.04.16

 

Теоретичні основи інформатики та кібернетики

01.05.01

 Д 26.001.09

Математичне моделювання та обчислювальні методи

01.05.02

 Д 26.001.35

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

01.05.03

 Д 26.001.09

Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

01.05.04

 Д 26.001.35

Хiмiчнi науки

02.00.00

 

Неорганічна хімія

02.00.01

 Д 26.001.03

Аналітична хімія

02.00.02

 Д 26.001.03

Органічна хімія

02.00.03

 Д 26.001.25

Фізична хімія

02.00.04

 Д 26.001.03

Хімія високомолекулярних сполук

02.00.06

 Д 26.001.25

Бiологiчнi науки

03.00.00

 

Радіобіологія

03.00.01

 Д 26.001.24

Біофізика

03.00.02

 Д 26.001.38

 Д 26.001.26

Молекулярна біологія

03.00.03

 

Біохімія

03.00.04

 Д 26.001.24

Ботаніка

03.00.05

 Д 26.001.14

Вірусологія

03.00.06

 Д 26.001.14

Мікробіологія

03.00.07

 

Зоологія

03.00.08

 

Імунологія

03.00.09

 Д 26.001.14

Цитологія, клітинна біологія, гістологія

03.00.11

 Д 26.001.38

Фізіологія рослин

03.00.12

 Д 26.001.24

Фізіологія людини і тварин

03.00.13

 Д 26.001.38

Генетика

03.00.15

 

Екологія

03.00.16

 Д 26.001.24

Біотехнологія

03.00.20

 

Геологiчнi науки

04.00.00

 

Загальна та регіональна геологія

04.00.01

 Д 26.001.32

Геохімія

04.00.02

 

Геологічна інформатика

04.00.05

 Д 26.001.42

Гідрогеологія

04.00.06

 

Інженерна геологія

04.00.07

 

Петрологія

04.00.08

 

Геологія металевих і неметалевих корисних копалин

04.00.11

 

Геологія нафти і газу

04.00.17

 

Економічна геологія

04.00.19

 Д 26.001.32

Мінералогія, кристалографія

04.00.20

 

Геофізика

04.00.22

 Д 26.001.42

Технiчнi науки

05.00.00

 

Комп’ютерні системи та компоненти

05.13.05

 Д 26.001.40

Інформаційні технології

05.13.06

 Д 26.001.40

Iсторичнi науки

07.00.00

 

Історія України

07.00.01

 Д 26.001.20

Всесвітня історія

07.00.02

 Д 26.001.01

Археологія

07.00.04

 

Етнологія

07.00.05

 Д 26.001.01

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

07.00.06

 Д 26.001.20

Економiчнi науки

08.00.00

 

Економічна теорія та історія економічної думки

08.00.01

 Д 26.001.13

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

08.00.02

 Д 26.001.02

Економіка та управління національним господарством

08.00.03

 

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.04

 Д 26.001.12

Гроші, фінанси і кредит

08.00.08

 Д 26.001.12

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

08.00.09

 Д 26.001.12

Статистика

08.00.10

 Д 26.001.13

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

08.00.11

 Д 26.001.13

Фiлософськi науки

09.00.00

 

Онтологія, гносеологія, феноменологія

09.00.01

 Д 26.001.27

Діалектика і методологія пізнання

09.00.02

 Д 26.001.17

Соціальна філософія та філософія історії

09.00.03

 Д 26.001.17

Філософська антропологія, філософія культури

09.00.04

 Д 26.001.27

Історія філософії

09.00.05

 Д 26.001.27

Логіка

09.00.06

 Д 26.001.27

Етика

09.00.07

 Д 26.001.28

Естетика

09.00.08

 Д 26.001.28

Філософія науки

09.00.09

 Д 26.001.17

Релігієзнавство

09.00.11

 Д 26.001.43

Українознавство

09.00.12

 Д 26.001.43

Фiлологiчнi науки

10.00.00

 

Українська література

10.01.01

 Д 26.001.15

Російська література

10.01.02

 Д 26.001.39

Література слов'янських народів

10.01.03

 Д 26.001.39

Література зарубіжних країн

10.01.04

 Д 26.001.39

Порівняльне літературознавство

10.01.05

 Д 26.001.15

Теорія літератури

10.01.06

 Д 26.001.15

Фольклористика

10.01.07

 Д 26.001.15

Українська мова

10.02.01

 Д 26.001.19

Російська мова

10.02.02

 Д 26.001.19

Слов'янські мови

10.02.03

 

Германські мови

10.02.04

 Д 26.001.11

Романські мови

10.02.05

 Д 26.001.11

Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки й Австралії

10.02.13

 

Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

10.02.14

 Д 26.001.19

Загальне мовознавство

10.02.15

 Д 26.001.19

Перекладознавство

10.02.16

 Д 26.001.11

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

10.02.17

 

Географiчнi науки

11.00.00

 

Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

11.00.01

 Д 26.001.45

Економічна і соціальна географія

11.00.02

 Д 26.001.07

Геоморфологія та палеогеографія

11.00.04

 Д 26.001.45

Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

11.00.07

 Д 26.001.22

Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

11.00.09

 Д 26.001.22

Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

11.00.11

 Д 26.001.07

Географічна картографія

11.00.12

 Д 26.001.07

Юридичнi науки

12.00.00

 

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

12.00.01

 Д 26.001.04

Конституційне право; муніципальне право

12.00.02

 Д 26.001.04

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

12.00.03

 Д 26.001.06

 Д 26.001.10

Господарське право, господарсько-процесуальне право

12.00.04

 Д 26.001.06

Трудове право; право соціального забезпечення

12.00.05

 Д 26.001.46

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

12.00.06

 Д 26.001.06

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

12.00.07

 Д 26.001.04

Кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право

12.00.08

 Д 26.001.05

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

12.00.09

 Д 26.001.05

Судоустрій, прокуратура й адвокатура

12.00.10

 Д 26.001.05

Міжнародне право

12.00.11

 Д 26.001.10

Педагогiчнi науки

13.00.00

 

Загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.01

 

Теорія та методика навчання(з галузей знань)

13.00.02

 

Теорія та методика професійної освіти

13.00.04

 

Соціальна педагогіка

13.00.05

 

Психологiчнi науки

19.00.00

 

Загальна психологія, історія психології

19.00.01

 Д 26.001.26

Психологія праці, інженерна психологія

19.00.03

 

Медична психологія

19.00.04

 Д 26.001.26

Соціальна психологія, психологія соціальної роботи

19.00.05

 Д 26.001.26

Педагогічна та вікова психологія

19.00.07

 

Психологія діяльності в особливих умовах

19.00.09

 

Військові науки

20.00.00

 

Оборонна економіка

20.01.07

 

Військова географія

20.02.04

 Д 26.001.45

Озброєння і військова техніка

20.02.14

 СР Д 26.001.44

Національна безпека

21.00.00

 

Геополітика

21.03.03

 Д 26.001.29

Соцiологiчнi науки

22.00.00

 

Теорія та історія соціології

22.00.01

 Д 26.001.30

Методологія та методи соціологічних досліджень

22.00.02

 Д 26.001.30

Соціальні структури та соціальні відносини

22.00.03

 Д 26.001.30

Спеціальні та галузеві соціології

22.00.04

 Д 26.001.30

Полiтичнi науки

23.00.00

 

Теорія та історія політичної науки

23.00.01

 Д 26.001.41

Політичні інститути та процеси

23.00.02

 Д 26.001.41

Політична культура та ідеологія

23.00.03

 

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

23.00.04

 Д 26.001.29

Державне управління

25.00.00

 

Теорія та історія державного управління

25.00.01

 

Механізми державного управління

25.00.02

 

Державна служба

25.00.03

 

Культурологія

26.00.00

 

Теорія та історія культури

26.00.01

 Д 26.001.28

Соціальні комунікації

27.00.00

 

Теорія та історія соціальних комунікацій

27.00.01

 Д 26.001.34

Теорія та історія журналістики

27.00.04

 Д 26.001.33

Теорія та історія видавничої справи та редагування

27.00.05

 Д 26.001.33

Прикладні соціально-комунікаційні технології

27.00.06

 Д 26.001.34

Соціальна інформатика

27.00.07

 Д 26.001.34