АСПІРАНТУРА. АД'ЮНКТУРА

1. Зразки договорів про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі):

  • ДОГОВІР про навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
  • ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
  • ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи

2. ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (зразок 2023)  

    Кожен аспірант узгоджує зміст індивідуального плану з науковим керівником відповідно до навчального плану освітньо-наукової програми та нормативних документів підготовки докторів філософії!

3. Звіт аспіранта (ад’юнкта) про виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (зразок) 

4. ЗРАЗОК БЛАНКУ АТЕСТАЦІЇ (виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії) 

5. РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ АСПІРАНТІВ (PhD підготовка), затверджені Вченою радою факультету (інституту) 

  

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В АСПІРАНТУРІ І АД’ЮНКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Зразок заяви на допуск до вступних іспитів в аспірантуру 

2. Протоколи проведення вступних іспитів 

3. Додатки на зарахування до аспірантури та ад’юнктури: 

Додаток 1       

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4      Додаток 5 

Додаток 6

 

4. Зразок аркуша усної відповіді 

5. Зразок клопотання закладу вищої освіти, державної установи чи організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватися підготовка аспіранта 

6. Зразок повідомлення про допуск до вступних іспитів до аспірантури 

7. Зразок повідомлення про зарахування до аспірантури 

 8. Анкета «Аспірант» 

9. Індивідуальний план роботи аспіранта (бланк) 

10. Витяг з протоколу Вченої ради факультету (інституту) про затвердження теми кандидатської дисертації 
11. Зразок звіту аспіранта (ад’юнкта) 
12. Бланк атестації аспіранта (ад’юнкта) (зразок) 
13. Бланк атестації аспіранта (ад’юнкта) 
14. Результати річної атестації аспірантів, які здобувають ступінь кандидата наук, затверджений Вченою радою факультету (інституту)

15. Зразки протоколів кандидатських іспитів: 

16. Зразки відомостей про складання кандидатських іспитів

17. Зразок оформлення додаткової програми для складання кандидатського іспиту з фаху 
18. Зразок посвідчення про складені кандидатські іспити 
19. Зразок довідки аспіранту, який навчається без відриву від виробництва, про додаткову місячну відпустку 
20. Перелік обов’язкових документів, які зберігаються в особовій справі аспіранта/ ад’юнкта (стосується аспірантів, які зараховані до аспірантури до 2016 року)

21. Перелік обов’язкових документів, які зберігаються в особовій справі аспіранта/ ад’юнкта (доктор філософії)

22. Згода на збір та обробку персональних даних