ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 45 освітньо-науковими програмами.

 Протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,
  • захистити дисертацію

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ (ОНП) ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наукова складова:

 • Проведення наукових досліджень за темою дисертації.
 • Підготовка дисертації доктора філософії.
 • Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій.
 • Стажування /за необхідності/ у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах).
 • Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у 3-х наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертаціївідповідно до Постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (більш детальна інформація на сайті Науково-консультаційного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Освітня складова ОНП підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

БЛОК ОБОВ'ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (ОНД, 28 кредитів ЄКТС)

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

7 кредитів (І рік навчання)

 

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (ENGLISH ACADEMIC WRITING)

3 кредити (ІІ рік навчання)

 • Анотація (Філософія науки – складова дисципліни для всіх ОНП)

Тематичні модулі (модуль обирається для кожної ОНП):

 

 • Анотація
 • Програми навчальної дисципліни «Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing)»

АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

10 кредитів (ІІ рік навчання)

 

ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ

8 кредитів (І, ІІ рокі навчання)

 • Анотація
 • Положення (тимчасове) про проведення асистентської педагогічної практики аспірантів/ад’юнктів (2015 рік)
 • Програма (2015 рік)
 • Методичні рекомендації (2015 рік)
 • Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020 рік). Введено в дію наказом ректора від 28.05.2020 №162-34
 • Робоча програма тренінгу «Сучасні освітні технології у вищій школі» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

 

 • Робочі програми обов’язкових фахових дисциплін кожної освітньо-наукової програми оприлюднені на сайтах факультетах/інститутах

БЛОК Вибіркових НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (ДВА, 12 кредитів ЄКТС)

4 кредити (ІІ рік навчання)

 

          8 кредитів (ІІ рік навчання)

 

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА (ДВА)

Каталог дисциплін вільного вибору аспіранта.

Аспіранту(ад'юнкту) потрібно вибрати 1 дисципліну з Переліку 1 та 2 дисципліни з Переліку 2.  

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти"

(Додатки 5,6 до Ліцензійних умов).

Детальніше...