ОНОВЛЕНІ ПЕРЕЛІКИ ТА АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 Важлива інформація!

Відповідно до нормативних документів Університету Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін та Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка аспірант може вибрати навчальні дисципліни:

·     із вибіркового блоку дисциплін навчального плану іншої освітньо-наукової програми того ж освітнього рівня;

·     із блоку обов’язкових дисциплін іншої освітньо-наукової програми того ж освітньо-наукового рівня;

·     із блоку дисциплін навчального плану іншого закладу вищої освіти, що забезпечує право на академічну мобільність.

 Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТСпередбачених ОНП доктора філософії. За навчальним планом аспіранту пропонується обрати:

·     1 дисципліну з Переліку 1;

·     2 дисципліни з Переліку 2.

Детальніше...

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 45 освітньо-науковими програмами.

 Протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,
  • захистити дисертацію

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Наукова складова:

 • Проведення наукових досліджень за темою дисертації.
 • Підготовка дисертації доктора філософії.
 • Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій.
 • Стажування /за необхідності/ у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах).
 • Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у 3-х наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертаціївідповідно до Постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (більш детальна інформація на сайті Науково-консультаційного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Освітня складова ОНП підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

БЛОК ОБОВ'ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (ОНД, 28 кредитів ЄКТС)

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

7 кредитів (І рік навчання)

 

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (ENGLISH ACADEMIC WRITING)

3 кредити (ІІ рік навчання)

 • Анотація (Філософія науки – складова дисципліни для всіх ОНП)

Тематичні модулі (модуль обирається для кожної ОНП):

 

 • Анотація
 • Програми навчальної дисципліни «Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing)»

АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

10 кредитів (ІІ рік навчання)

 

ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ

8 кредитів (І, ІІ рокі навчання)

 • Анотація
 • Положення (тимчасове) про проведення асистентської педагогічної практики аспірантів/ад’юнктів (2015 рік)
 • Програма (2015 рік)
 • Методичні рекомендації (2015 рік)
 • Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020 рік). Введено в дію наказом ректора від 28.05.2020 №162-34
 • Робоча програма тренінгу «Сучасні освітні технології у вищій школі» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

 

 • Робочі програми обов’язкових фахових дисциплін кожної освітньо-наукової програми оприлюднені на сайтах факультетах/інститутах

БЛОК Вибіркових НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (ДВА, 12 кредитів ЄКТС)

4 кредити (ІІ рік навчання)

 

          8 кредитів (ІІ рік навчання)

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти"

(Додатки 5,6 до Ліцензійних умов).

Детальніше...