ОНОВЛЕНІ ПЕРЕЛІКИ ТА АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 Важлива інформація!

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТСпередбачених ОНП доктора філософії. За навчальним планом аспіранту пропонується обрати:

·     1 дисципліну з Переліку 1

·     2 дисципліни з Переліку 2

Відповідно до нормативних документів Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін та Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка аспірант може вибрати навчальні дисципліни:

·     із вибіркового блоку дисциплін навчального плану іншої освітньо-наукової програми того ж освітнього рівня;

·     із блоку обов’язкових дисциплін іншої освітньо-наукової програми того ж освітньо-наукового рівня;

·     із блоку дисциплін навчального плану іншого закладу вищої освіти, що забезпечує право на академічну мобільність.

Аспіранти (ад’юнкти) мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та деканом/директором відповідного факультету/навчально-наукового інституту. 

Детальніше...

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 45 освітньо-науковими програмами.

 Протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,
  • захистити дисертацію

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Наукова складова:

 • Проведення наукових досліджень за темою дисертації.
 • Підготовка дисертації доктора філософії.
 • Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій.
 • Стажування /за необхідності/ у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах).
 • Основні наукові результати дисертації висвітлюються у наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України (більш детальна інформація на сайті Науково-консультаційного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Освітня складова ОНП підготовки докторів філософії становить 40-44 кредити ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками освітніх компонент:

БЛОК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ (32 кредитів ЄКТС)

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

7 кредитів (І рік навчання)

 

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (ENGLISH ACADEMIC WRITING)

3-6 кредити (ІІ рік навчання)

 • Анотація (Філософія науки – складова дисципліни для всіх ОНП)

Тематичні модулі (модуль обирається для кожної ОНП):

 

 • Анотація
 • Програми навчальної дисципліни «Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing)»

АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

10 кредитів (ІІ рік навчання)

 

ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ

8 кредитів (І, ІІ рокі навчання)

 

 • Робочі програми обов’язкових фахових дисциплін кожної освітньо-наукової програми оприлюднені на сайтах факультетах/інститутах

БЛОК Вибіркових НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ (12 кредитів ЄКТС)

4 кредити (ІІ рік навчання)

 

          8 кредитів (ІІ рік навчання)

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти"

(Додатки 5,6 до Ліцензійних умов).

Детальніше...